ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะอธิบายเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาใช้บังคับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คือ: http://www.t2dminsulin.com ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูล วีดิทัศน์ เนื้อหา หรือเว็บไซต์ที่จัดให้มีขึ้น โดยบริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า "เว็บไซต์") ในการที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้นั้นหมายความว่า ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด

ในการที่ท่านใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้นั้นหมายความว่า ท่านได้รับรองกับซาโนฟี่และตกลงยินยอมว่าท่าน (1) มีอายุอย่างน้อย 20 ปี และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลในภูมิลำเนาของท่าน (2) จะใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านต้องขอรับอนุญาตจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านเป็นบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ซึ่งกำลังใช้/เข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของผู้เยาว์ และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหลายของผู้เยาว์ หากท่านไม่ได้รับการยินยอมจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องยุติการใช้/เข้าถึงเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตามในที่นี้อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านเนื้อหาในส่วนนี้อย่างสม่ำเสมอ

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของราชอาณาจักรไทย ถึงแม้ว่าบุคคลอื่นนอกราชอาณาจักรจะสามารถเข้าถึงได้ แต่เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการเข้าถึงและใช้งานโดยผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยแต่เพียงเท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา


เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินงานโดยบริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด (“ซาโนฟี่” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของกลุ่มบริษัทซาโนฟี่ แผนผังและองค์ประกอบแต่ละส่วนของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล การออกแบบ เครื่องหมายการค้า และตราสัญลักษณ์ต่างๆ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเท่านี้) ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ และเป็นทรัพย์สินของเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ละราย และการนำสิ่งดังกล่าวมาใช้จะต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง

ไม่อนุญาตให้นำส่วนประกอบใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ไปทำสำเนา ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลงแก้ไข แก้ไข ดาวน์โหลด แปรสภาพ ส่งผ่าน หรือจำหน่ายจ่ายแจก ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม โดยใช้สื่อกลางใดก็ตาม ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสิ่งดังกล่าว ยกเว้นเฉพาะกรณีการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ และโดยเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดก็ตามซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้ ทั้งนี้อนุญาตให้ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะในกรณีที่ท่านนำไปใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่าน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การนำส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์นี้หรือที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยได้รับอนุญาตใดก็ตาม จะต้องไม่ทำการแปรสภาพ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การอนุญาตใดๆก็ตามจากซาโนฟี่ หรือผู้ออกให้อนุญาตหรือเจ้าของรายใดก็ตามในที่นี้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (1) ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งผลเสียหายหรือส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว และ (2) ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซาโนฟี่ บริษัทในเครือของซาโนฟี่ หรือเจ้าของสิทธิ์ หรือผู้ให้อนุญาตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนในทุกกรณี

2. ลักษณะของข้อมูล


โดยทั่วไป เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคเบาหวานโดยใช้อินซูลิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (“สมาคมฯ”) ในขณะที่ซาโนฟี่และสมาคมฯ จะใช้ความพยายามของเราอย่างเต็มความสามารถในการทำให้ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นซาโนฟี่และสมาคมฯ ไม่อาจให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าข้อมูลดังกล่าวนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง

นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้อาจมีการให้ความคิดเห็นโดยสมาคมฯ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่ตัดทอนมาจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ข้อมูลดังกล่าวใดๆ ก็ตามเป็นเพียงความเห็นของสมาคมฯ และ/หรือความเห็นส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญ หรือของสื่อสิ่งพิมพ์วารสารวิชาการ และไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นของซาโนฟี่หรือกลุ่มบริษัทซาโนฟี่แต่อย่างใด ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวคนใดก็ตามไม่ได้เป็นลูกจ้างของซาโนฟี่หรือกลุ่มบริษัทซาโนฟี และไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนจากการที่ซาโนฟี่ได้ใช้ความเห็นของพวกเขาทั้งหลาย ซาโนฟี่ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและความเห็นดังกล่าวใดๆ ก็ตาม

เว็บไซต์นี้ยังอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สภาพร่างกาย สาขาการแพทย์ และการรักษาโรคต่างๆ ในมนุษย์ ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น และไม่อาจนำมาใช้แทนคำแนะนำของแพทย์ของท่านหรือเภสัชกรแต่อย่างใด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยการเจ็บป่วยหรือปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย หรือเพื่อการสั่งจ่ายยาหรือการใช้ยาที่อาจมีการเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ ในทุกกรณี ท่านควรฟังข้อมูลจากแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน

3. ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้และการจัดให้มีเว็บไซต์นี้พร้อมใช้งาน


เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ที่จัดให้มีขึ้นแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านที่ไม่ใช่การใช้งานเพื่อเชิงพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดก็ตามที่ดำเนินการโดยท่านบนเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับกรณีที่ท่านมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็ตาม และท่านอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสียและความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามหรือต่อกิจกรรมดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลด โพสต์ ส่งผ่าน หรือทำให้มีขึ้นซึ่งเนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์นี้ซึ่ง (1) เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย เข้าข่ายขมขู่คุกคาม หยาบคาย หมิ่นประมาท หรือเป็นการน่ารังเกียจต่อบุคคลใดก็ตาม; หรือ (2) ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็ตาม ซาโนฟี่ขอสงวนสิทธิโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของซาโนฟี่แต่เพียงฝ่ายเดียว ในการทำการคัดกรองเบื้องต้น ปฏิเสธ ลบทิ้ง หรือนำเนื้อหาใดๆ ก็ตามออกจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่มีการลงประกาศหรือส่งผ่านโดยท่านซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ต้องมีความรับผิดใดๆต่อท่าน

ท่านตกลงและยอมรับ (1) ว่าท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมใดก็ตามบนเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากความบกพร่องใดๆ ก็ตามในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และท่านอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องดังกล่าวของท่าน; (2) ว่าไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิคในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้โดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ก็ตาม และว่าซาโนฟี่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้; (3) ว่าข้อบกพร่องต่างๆ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้เป็นการชั่วคราว; และ (4) ว่าการให้บริการเว็บไซต์นี้อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และ/หรือสิ่งอื่นใดที่ซาโนฟี่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ วิธีการส่งผ่านข้อมูลและการสื่อสารระหว่างท่านและซาโนฟี่ และระหว่างซาโนฟี่และเครือข่ายอื่นๆ

ซาโนฟี่ และหรือผู้ให้บริการของซาโนฟี่อาจทำการปรับเปลี่ยนหรือระงับการให้บริการเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา เป็นการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง และ/หรือทำการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ ซาโนฟี่ไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าถึง เข้าใช้เว็บไซต์นี้ การปรับเปลี่ยน การระงับบริการ หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ในทุกกรณี ซาโนฟี่อาจใช้ดุลพินิจในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่าน โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม

4. นโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นๆ และนโยบายการใช้คุกกี้


ซาโนฟี่เคารพความเป็นส่วนตัวของคนทุกคนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์: https://www.sanofi.com/en/our-responsibility/sanofi-global-privacy-policy ) และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับ เก็บรวบรวม หรือดำเนินกระบวนการกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลความลับจากท่านแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อมูลใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม (เอกสาร ข้อมูล กราฟิก คำถาม ข้อเสนอแนะ แนวคิด ความเห็น หรืออื่นๆ) ที่ท่านส่งให้แก่เรา หรือให้แก่ผู้ให้บริการของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะไม่ถือว่าเป็นความลับ ดังนั้น การส่งข้อมูลให้เราเพียงอย่างเดียวถือเป็นการให้สิทธิแก่เราในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ทำซ้ำข้อมูลดังกล่าว ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อหาทางจัดการกับการร้องขอของท่าน

เพื่อช่วยให้ซาโนฟี่และสมาคมฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์นี้และประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านอาจเข้าร่วมตอบแบบสำรวจหรือการสำรวจความคิดเห็นโดยสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์นี้ และท่านอาจเลือกให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศของท่าน และข้อมูลทั่วไปอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้คุกกี้ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานและให้บริการเว็บไซต์นี้ และ/หรือเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ได้ ท่านสามารถลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ หรือปฏิเสธรับคุกกี้โดยการปรับเมนูการตั้งค่าที่บนอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของท่าน กรุณาดูนโยบายการใช้คุกกี้

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ


เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพียงเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น ดังนั้น ท่านจึงเป็นฝ่ายเลือกเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวท่านเอง ซาโนฟี่หรือของกลุ่มบริษัทซาโนฟี่จะไม่รับผิดชอบใดๆ จากการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซาโนฟี่ไม่ได้ควบคุมและกำกับดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งมีความเป็นอิสระจากซาโนฟี่โดยสมบูรณ์ อนึ่ง การมีอยู่ของลิงก์เชื่อมโยง ระหว่างเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์บุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไม่ได้หมายความว่า ซาโนฟี่ให้การรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์หรือวีดิทัศน์ของบุคคลที่สามดังกล่าวแต่อย่างใด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

นอกจากนี้ ท่านยังต้องรับผิดชอบในการใช้ความระมัดระวังตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการติดไวรัสใดๆ ก็ตามจากเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดไวรัสคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ภายนอกอาจมีการเชื่อมโยงหลายมิติ (hypertext links) กับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ซาโนฟี่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ให้บริการ และซาโนฟี่ไม่ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ตรวจเช็ค หรือรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบในเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น

ทั้งนี้โปรดทราบว่าซาโนฟี่ไม่รับผิดชอบการเก็บรวบรวม การใช้งาน การดูแลและเก็บรักษา การแบ่งปัน หรือการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลข่าวสารโดยบุคคลที่สาม หากท่านมอบข้อมูลให้แก่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเรื่องการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเหล่านั้นก็จะมีผลใช้บังคับ และในกรณีนี้ซาโนฟี่จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการประมวลผลใช้ข้อมูลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว

6. ข้อจำกัดความรับผิด


ซาโนฟี่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซาโนฟี่ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องหรือลบเนื้อหาทิ้งได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ซาโนฟี่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือครบถ้วนสมบูรณ์

ดังนั้น ซาโนฟีจึงปฏิเสธความรับผิดใดๆ ก็ตาม:
 • สำหรับกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อน ข้อผิดพลาด หรือการละเลยใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้
 • สำหรับกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึง และ/หรือใช้เว็บไซต์นี้ทุกกรณี
 • สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการบุกรุกโดยบุคคลที่สาม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือรายการต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้
 • สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากข้อมูล ความคิดเห็น หรือข้อความต่างๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
 • และในความหมายที่กว้างขึ้น สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดก็ตาม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จากต้นเหตุใดก็ตาม ลักษณะใดก็ตาม หรือที่มีผลลัพธ์ที่ติดตามมาใดก็ตาม ถึงแม้ว่าซาโนฟี่จะได้รับการแจ้งเตือนถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดขึ้น (1) เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทุกกรณี หรือเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ (2) เนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงอันตรายใดก็ตามหรือไวรัสซึ่งอาจจะติดคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือ (3) เนื่องจากความเชื่อถือที่มอบให้แก้ข้อมูลใดก็ตามที่มาจากเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม

องค์ประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือของเว็บไซต์อื่นใดก็ตาม ได้ถูกจัดให้มีขึ้น "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง ซาโนฟี่ไม่ได้ให้การรับประกันโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งใดๆ ก็ตามซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมูลค่าตามราคาตลาด ความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมขององค์ประกอบของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

7. การรายงานอาการไม่พึงประสงค์/อาการข้างเคียง


ทั้งนี้โปรดทราบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของท่านเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน หากท่านกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงใดๆ ก็ตาม หรือท่านคิดว่าท่านอาจจะเกิดอาการข้างเคียง โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน เนื่องจากพวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำแก่ท่าน

8. ข้อกำหนดของกฎหมายและภาษาที่ใช้


เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทย และกรณีพิพาทใดก็ตามในที่นี้ต้องขึ้นต่อเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจในการตัดสินคดีความของประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

9. ผู้เผยแพร่เว็บไซต์นี้:


บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 24 อาคารออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: + 66 2 264 9999

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ข้อมูล


ปาณิสรา อยู่สุข

ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง


บริษัท สามดีทีวีเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เครดิต


 • เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน


การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามบางรายบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้สื่อนัยว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ละรายดังกล่าวรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ บุคคลที่สามเหล่านี้เป็นและยังคงเป็นอิสระจากซาโนฟี่และกลุ่มบริษัทซาโนฟี่โดยสมบูรณ์

 • เครดิตวีดิทัศน์/ภาพถ่าย


ท่านจะได้รับข้อมูลนี้เมื่อมีการร้องขอ และหลังจากที่ซาโนฟี่ได้ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าสามารถกระทำได้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

TERMS OF USE

This Terms of Use describes the terms and conditions governing the use of this website: http://www.t2dminsulin.com including without limitation information, videos, content and/or website provided by sanofi-aventis (Thailand) Ltd. in collaboration with the Thai Association of Diabetes Educator (collectively hereinafter the "Site"). By accessing the Site, you agree to be bound by these terms and conditions. Please read these terms and conditions carefully.

By using or accessing the Site, you represent to Sanofi and agree that you (i) are at least 20 years of age and have reached the age of majority or the legal age under all applicable laws in your jurisdiction, (ii) will use the site only in a manner consistent with applicable laws, regulations, and legal requirements, and (iii) have read, understood and agree to these terms of use with the intent to be legally bound by them. If you are under 20 years of age, you must obtain permission from your parent(s) or legal guardian(s) to access the Site. If you are the parent or legal guardian of a minor who is using/accessing the Site, you must accept and comply with these terms and conditions on the minor's behalf and you will be responsible for the minor's actions. If you do not have consent from your parent(s) or legal guardian(s), you must stop using/accessing the Site.

This Terms of Use and any terms and conditions thereof may be amended at any time, without prior notice, we advise you to consult them regularly.

The Site and its contents are designed to comply with the laws and regulations of the Kingdom of Thailand. Although accessible by others, it and its content are intended for access and use by Thailand residents only.

1.Intellectual property


The Site is owned and operated by sanofi-aventis (Thailand) Ltd. (“Sanofi", "we" or "us") a subsidiary of the Sanofi Group. The layout and each of the components, including - but not limited to - contents, information, data, designs, trademarks and logos, appearing on the Site, are protected by current laws on intellectual property, and belong to the respective proprietary owner and their use is the subject of authorisation.

No component of the Site may be copied, reproduced, altered, edited, downloaded, denatured, transmitted or distributed in any way whatsoever, on any medium whatsoever, in whole or in part, without the prior written consent of the respective owner, except solely for use on the Site and on compliance with intellectual property rights and any other property rights that are mentioned. Copying for private use is only authorised for your own personal, private, non-commercial use, on your personal computer in compliance with the applicable laws.

Any authorised use of items composing or shown on the Site must not be denatured, changed or altered in any way whatsoever. Any licence granted by Sanofi or any licensor or owner thereof under this Terms of Use is only authorised subject to (i) the intellectual property rights being complied with and nothing shall be done to undermine or prejudice such intellectual property rights, and (ii) compliance with all applicable laws. Sanofi, its affiliated companies, or the respective owners or licensors reserve the right to take legal action against any breach of its intellectual property rights.

2. Nature of information


In general, the Site provides information related to diabetes treatment by using insulin, developed by the Thai Association of Diabetes Educator (the “Association”). While Sanofi and the Association will use our best efforts to keep the information provided via the Site accurate and up to date, no express or implied warranty or representation is made that the information is complete and accurate.

The Site may also offer opinions by the Association or experts in a particular field in relation to the content of the Site or excerpts from press articles or publication. Any such information solely represents the Association's opinion and/or experts' personal opinion or the publication, and is not necessarily the opinion of Sanofi or the Sanofi Group. Any such experts are not employees of Sanofi or the Sanofi Group and do not receive any emoluments in exchange for Sanofi using their opinion. Sanofi is not responsible for the accuracy or completeness of any such information and opinions.

The Site may also include information on health, physical condition, the medical field and medical treatments for human use. Said information is published on the Site for informational purposes only and is no substitute for the advice of your physician or pharmacist. The information should not be used under any circumstances to make a medical diagnosis of an illness or physical problem, or for prescribing or using drugs presented on the Site. In all instances you should refer to your physician or pharmacist.

3. Restricted Use and Availability of the Site


The Site and its content made available to you via the Site is for your personal, exclusive and non-commercial use only. You are responsible for any activity conducted by you on the Site, or in connection with your breach of any applicable terms and conditions, and may be held responsible for any losses and damage arising out of such failure or activity. You agree not to upload, post, transmit or otherwise make available any content on the Site that (i) is unlawful, harmful, threatening, abusive, defamatory or otherwise objectionable to any person; or (ii) violates any applicable laws and regulations. Sanofi reserves the right in its sole discretion to pre-screen, refuse, delete, or remove any content, including without limitation any content or information posted or transmitted by you, which is available on the Site without notice or liability to you.

You agree and acknowledge (i) that you are solely responsible for any activity on the Site or arising out of any failure to restrict access to the Site, and may be held responsible for any losses arising out of such a failure; (ii) that it is technically impossible to provide the Site free from any defect and that Sanofi cannot undertake to do so; (iii) that defects may lead to the Site being temporarily unavailable; and (iv) that operation of the Site can be affected by events and/or matters that Sanofi does not control, such, for example, as means of transmission and communication between you and Sanofi and between Sanofi and other networks.

Sanofi and/or its suppliers may, at any time, alter or interrupt, temporarily or permanently, all or part of the Site to undertake maintenance and/or make improvements and/or changes to the Site. Sanofi is not responsible for any unsuccessful access, use, alteration, suspension or interruption of the Site. Sanofi may, at its discretion, restrict your access to the Site without any liability to you or any third party.

4. Personal information, other information, and cookies policy


Sanofi respects the privacy of every individual according to our Privacy Policy (accessible via: https://www.sanofi.com/en/our-responsibility/sanofi-global-privacy-policy ) and complies with all applicable personal data protection laws.

The Site is not intended to receive, collect, or process any personal data and/or confidential information from you. Consequently, any information, whatever its form - document, data, graphic, question, suggestion, concept, comment or other - that you send to us or to our service provider in connection with the Site, will not under any circumstances be deemed confidential. Consequently, the act of sending it to us alone gives us the right to use it, reproduce it, publish it, alter it or send it with a view to dealing with your request.

To help Sanofi and the Association to improve the Site and users' experience, you may voluntarily participate in surveys or polls through the Site, and at your option you may provide information about your age, gender, and other general demographic information that is not personally identifiable.

The Site may use cookies that are required for the operation of this site and/or to help you navigate through and use the Site. You can erase cookies from your computer's hard drive or refuse to accept cookies by adjusting the settings on your Internet browser. Please refer to the Cookie Policy.

5. Links to other sites


The Site may contain links to third parties' websites or platforms only for your convenience and you therefore access them at your own choice and risk. The liability of Sanofi or of the Sanofi Group shall not be incurred by a third-party site that can be accessed via the Site. Sanofi does not have any way of controlling the content of such third-party sites which remain entirely independent of Sanofi. Moreover, the existence of a link between the Site and a third-party site does not under any circumstances mean that Sanofi approves the content of that site or video in any way whatsoever and in particular the use that may be made of it.

In addition, you are responsible for taking the precautions necessary to prevent any infection from the Site, in particular by one or more computer viruses.

External sites may include hypertext links to the Site. In any case, Sanofi is not in any way liable for the non-availability of such sites and Sanofi does not scrutinize, check or approve them and is not responsible for contents, advertising, products or other components available on or via those sites.

Please also note that Sanofi is not responsible for the collection, use, maintenance, sharing, or disclosure of data and information by such third parties. If you provide information to such third-party websites or platforms, the privacy policy and terms of service on those websites or platforms are applicable and Sanofi will not be responsible or liable for the information processing practices or privacy policies of such third-party websites or platforms.

6. Limitations on liability


Sanofi strives to the best of its ability to ensure that information published on the Site is accurate and up-to-date. It reserves the right to correct or delete content at any time, without prior notice. However, Sanofi cannot guarantee that the information available on the Site is accurate, correct, up-to-date or complete.

Consequently, Sanofi declines any liability:
 • for any inaccuracy, error or omission as regards information available on the Site; for any failure to access and/or use the Site;
 • for any damage resulting from intrusion by a third party resulting in an alteration of information or items made available on the Site;
 • for any damage resulting from information, opinion or statements published on the Site;
 • and more broadly, for any property damage or consequential loss, for any reason, of any origin, nature or with any consequences whatsoever, even if Sanofi had been warned of the possibility of such damage or loss, caused (i) because of any access to the Site or because it was impossible to access it, (ii) because of the use of the Site, including any harm or virus that may infect your computer or any other property, and/or (iii) because of the credence given to any information coming directly or indirectly from the Site.

The components of the Site or of any other site are provided "as is" without any guarantee of any kind, whether implicit or explicit. Sanofi does not offer any implicit or explicit guarantee, relative, without limitation, to their market value, accuracy, completeness or suitability for any given purpose.

7. Reporting an adverse event/side effect


Please note that your own healthcare professional is the best source of information regarding your health. If you are concerned about any of the side effects or you think you may have experienced a side effect, please inform your doctor or pharmacist because they are in the best position to advise you.

8. Legal provisions and languages


The Site and its content are governed by the Laws of Thailand, and any disputes relating thereto are subject to the jurisdiction of the competent courts of Thailand in Bangkok.

9. Publisher of the Site:


sanofi-aventis (Thailand) Ltd.
87/2 CRC Tower 24th Floor, All Seasons Place,
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel: +66 2 264 9999

Head of Publication


Panisara Yoosuk

Site Hosting


3DTV Tech Co.,LTD. Bangkok, Thailand

Credits


 • Register trademark


The use of certain third-party trademarks on the Site does not imply that their respective owners approve the contents of the Site. These third parties are and remain totally independent of Sanofi and the Sanofi Group.

 • Video/photo credits


This information will be provided to you upon request and only if, at Sanofi's discretion, it is possible to do so.

Updated 1st January 2022