logo
เกี่ยวกับเรา
เราคือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลิน โดยเนื้อหาการเรียนในระบบนี้ได้รับการพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้เชี่ยวชาญของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ซึ่งทำร่วมกับทางบริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ที่สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในระบบเดียว
เนื้อหาเข้าใจง่าย
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
เรียนได้ทั้งสมาร์ตโฟน แท็บแล็ต ไอแพด และคอมพิวเตอร์
สนุกสนานกับการเรียนด้วยแอนิเมชันและเกม
ประเมินผลการเรียนพร้อมได้ใบประกาศนียบัตร
เราหวังว่าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลินจะช่วยทำให้ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ที่สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลิน ได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยกันทำให้ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องใช้อินซูลิน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น